Styl zycia – blog lifestyle

Blog o życiu i osobitych przemyśleniach – kobiecy punkt widzenia

Według założeń fizyki klasycznej materia jest stała, a przestrzeń pomiędzy cząsteczkami, oraz jej cząstkami składowymi jest pusta. Odkrycia fizyki kwantowej pokazują jednak, że cząstki elementarne są w ciągłym ruchu (wibrują), a przestrzeń pomiędzy nimi wypełniona jest energią. Energia ta objawiać może się w różnych formach – jako widoczne cząstki lub niewidoczne fale. Obecna jest we wszystkich cząsteczkach, z których zbudowany jest wszechświat – a więc i ludzie. Cząstki kwantowe potrafią przesyłać między sobą informacje niezależnie od odległości, w jakiej się znajdują i robią to w jednym momencie. Świat zbudowany jest więc z ciągle zmieniających się pól energetycznych, wchodzących we wzajemne interakcje. Człowiek stanowi część tej energii i może oddziaływać na nią tak samo, jak energia oddziałuje na człowieka (zjawisko to nazywa się rezonansem). W ten sposób cały wszechświat jest ze sobą połączony. Połączenie takie nazywa się Boską Matrycą.

Naukowo dowiedzione zostało, że fakt obserwacji cząstek wpływa na ich zachowanie (eksperyment podwójnej szczeliny). Świadomość, jaką stanowią między innymi nasze myśli, przejawiające się fizycznie jako energia, oddziałuje na obserwowany obiekt i wpływa na jego zmianę. Nie zawsze zmiana ta jest zauważalna, ale zawsze wywiera określony wpływ. W momencie obserwacji jednocześnie więc kreujemy i modyfikujemy rzeczywistość. Jesteśmy architektami, tworzącymi naszą codzienność. Robimy to poprzez doświadczanie w momencie obserwacji. Doświadczenie staje się częścią tego, na co patrzymy. Nasze uczucia i emocje związane z obserwowanym obiektem wpływają na niego i na nasz sposób postrzegania go. A ponieważ zmienia się obiekt (rzeczywistość), zmianie ulega również nasze doświadczenie. Akt obserwacji świata jest więc jednocześnie aktem jego tworzenia.

Narzędziem, za pomocą którego kreujemy rzeczywistość są nasze przekonania. Kształtują one nasz pogląd na życie i sposób, w jaki postrzegamy świat. Wszystkie podejmowane decyzje opierają się na tym, w co wierzymy i co stanowi dla nas pewność (przekonanie) o określonym stanie rzeczy. Przekonania są więc siłą, która kieruje naszym życiem. Tym bardziej martwi fakt, że większość z nich nabywamy nieświadomie. Ich źródłem są między innymi rodzina, znajomi, kultura, religia, historia, nauka. W większości więc bazujemy na tym, co usłyszymy od innych. Problem w tym, że niektóre z naszych przekonań mogą opierać się na błędnych i ograniczających założeniach. A ponieważ stanowią podstawę dla naszych działań i źródło doświadczeń, powinniśmy przyjrzeć się im uważniej. Zmiana przekonania skutkuje zmianą postrzegania rzeczywistości, a to z kolei wpływa na zmianę naszych działań. W momencie podejmowania decyzji tworzymy nowy kod rzeczywistości, a jej skutki mają wpływ nie tylko na nas, lecz na cały wszechświat. Zmieniając przekonanie mamy więc wpływ na sposób kreowania naszego świata. Nasza rola nie ogranicza się tylko do obserwowania rzeczywistości, stajemy się aktywną częścią całego stworzenia. „Poprzez swoje przekonania tworzymy most pomiędzy rzeczywistością i wszystkim tym, co potrafimy sobie wyobrazić” (cyt. Uzdrawianie wiary. Odrzucając fałszywe przekonania – Gregg Braden).Wszechświat może być porównany do ogromnego komputera, zbudowanego z energii kwantowej, którego funkcjonowanie jest analogiczne z działaniem programu komputerowego. Wszystko, co znajduje się we wszechświecie jest informacją, a ludzie żyją w wirtualnej rzeczywistości, którą sami tworzą. Każdy program komputerowy posługuje się językiem binarnym (liczbami O i 1, które oznaczają aktywne lub nieaktywne funkcje). Tak samo wszechświat używa języka, który stanowią atomy w postaci materii (aktywne) lub energii (nieaktywne). Tak jak program komputerowy przetwarza określone dane, tak świat przetwarza informacje, które się w nim znajdują, czyli samego siebie: „Przetwarza przepływ soku pomarańczowego w chwili, kiedy go pijesz, pozycję każdego atomu w Twoich komórkach (…)” (cyt. Uzdrawianie wiary. Odrzucając fałszywe przekonania – Gregg Braden). Chcąc poznać strukturę wszechświata – aby móc lepiej zrozumieć jego funkcjonowanie, naukowcy opracowali teorię geometrii fraktalnej, według której każdy najmniejszy kawałek stanowi określony wzór i jest częścią całości o takim samym wzorze. Dokładnie taką budowę zauważono w przypadku każdego badanego aspektu natury. Jednak zamiast elektronicznych bitów tworzących obraz na ekranie komputera, wszechświat używa atomów do kreowania skał, roślin, zwierząt, ludzi i wszystkich pozostałych form materii i energii.

Każdy komputer posiada swój system operacyjny oraz programy, przeznaczone do wykonywania określonych zadań. Systemem operacyjnym wszechświata jest świadomość (poszczególne świadomości pojedynczych ludzi tworzą zbiór zwany świadomością zbiorową). Łączy ona nasze dane (myśli, uczucia) z materią, z której wszystko jest zbudowane. Programy, kierujące pracą światowego komputera to ludzkie przekonania. Odpowiadają one za odpowiednie dostarczanie danych – intencji, zamiarów, do świadomości wszechświata, który przetwarza je na rzeczywistość. Od sposobu działania tych programów zależy wynik, jaki uzyskamy, co kreuje naszą codzienność. Zatem przekonania, jakie żywimy mają wpływ na całe nasze życie. Zostało to udowodnione między innymi na przykładzie efektu placebo, kiedy chorzy ludzie wykazywali znaczną poprawę zdrowia wierząc, że zażywają nowy skuteczny lek, który w rzeczywistości nie posiadał żadnych efektów leczniczych i zawierał zwykłą sól fizjologiczną. Przekonanie o tym, że zdrowieją pozwoliło ich organizmom dostosować się do wyobrażenia o zdrowiu i wysłać „uzdrawiające komendy” do systemu odpornościowego. Od jakości naszych przekonań zależą podejmowane przez nas działania, a ich efekty widoczne są w postaci stanu zdrowia, relacji z innymi ludźmi, nastawienia do świata, posiadanej pracy, rodziny, przyjaciół, aż po decyzje podejmowane na szczeblu globalnym, dotyczące wojen, ochrony środowiska czy walki z przestępczością.

Każde przekonanie jest myślą (lub zestawem myśli) popartą emocją – miłością lub lękiem. „Myśl przepełniona mocą emocji wyzwala uczucie, które tę myśl urzeczywistnia” (cyt. Uzdrawianie wiary. Odrzucając fałszywe przekonania – Gregg Braden). Moc przekonań polega na tym, że musimy w nie całkowicie wierzyć, aby mogły funkcjonować. Bez emocji i wiary myśli są tylko niezrealizowanymi pragnieniami. Wiara w konkretną myśl sprawia, że nabieramy pewności co do czegoś, na co nie mamy dowodu. Obok osobistego doświadczenia jest ona fundamentem przekonania, przy czym nie jest istotne czy przekonanie to jest zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami uważanymi za rzeczywistość, czy też nie. Poparta określonymi uczuciami, wiara staje się potężnym narzędziem motywującym do podejmowania określonych działań. Przekonania mogą więc wywodzić się zarówno z umysłu, jak i z serca. Oznacza to, że również za pomocą wiary jesteśmy w stanie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Ponieważ wszystko jest ze sobą połączone, działanie podejmowane w jednym miejscu na świecie może mieć wpływ na działanie w innych miejscach. Jeśli mocno wierzymy w to, że chora osoba znajdująca się daleko od nas wyzdrowiała, to przekonanie to odzwierciedla się w matrycy (stąd koncepcja modlitwy lub afirmacji w intencji innych ludzi, praktykowana w wielu religiach).Przekonania znajdują się we władaniu umysłu nieświadomego. Przechowuje on wszystkie nasze doświadczenia, uczucia i wyobrażenia (traktując wszystkie tak samo poważnie) i na ich podstawie tworzy wzorce naszych zachowań. Zachowania podświadome stanowią 90% naszego codziennego życia (od podstawowych czynności związanych z utrzymywaniem funkcji życiowych, jak oddychanie czy bicie serca po konkretne „odruchowe” działania w sytuacji zagrożenia, stresu lub kiedy błądzimy myślami zupełnie gdzieś indziej). Większość przekonań nabywana jest do siódmego roku życia, kiedy mózg działa na obniżonych falach (alfa). Wszelkie zdobywane w tym czasie informacje trafiają bezpośrednio do umysłu podświadomego (bez udziału świadomości będącej „filtrem”) i pozostają w nim przez resztę życia. Z czasem na ich podstawie budowane są opinie na temat świata i nas samych. Wiele przekonań nabytych w dzieciństwie funkcjonuje w życiu dorosłym pomimo, że warunki w których ich funkcjonowanie było uzasadnione dawno uległy zmianie. Odzwierciedlają się one w naszych codziennych zachowaniach (stosunkach z innymi osobami – w przyjaźni, rodzinie, karierze, a także w stanie zdrowia), bowiem w wyniku rezonansu zachodzącego pomiędzy nami a materią, jaka nas otacza, nasza podświadomość transformuje przekonania w rzeczywistość. Świat jest więc lustrem naszych przekonań, wystarczy przyjrzeć się uważnie naszej codzienności by zauważyć, jakie przekonania żądzą naszym życiem. Jeśli są to przekonania pozytywne, wzmacniające – pomagają nam osiągać rzeczy, które innym ludziom wydają się niemożliwe. Jeśli zaś kierujemy się destrukcyjnymi, sprawiającymi ból przekonaniami, odzwierciedla się to w postaci chorób fizycznych i umysłowych (lub w ostateczności prowadzi do śmierci): „Kiedy nasza dusza cierpi, nasz ból transmitowany jest do ciała w formie duchowej jakości siły życia, którą karmi się każda nasza komórka” (Uzdrawianie wiary. Odrzucając fałszywe przekonania – Gregg Braden).

Niezwykłe jest to, że nasze przekonania możemy świadomie zmieniać. Potrzebna jest do tego wiara wsparta uczuciem, a możemy uwierzyć we wszystko, w co tylko chcemy wierzyć. Nie musi to przy tym spełniać warunku „realności” w opinii innych ludzi i może stanowić jedynie nasze wyobrażenie. Uczucia, jakie żywić będziemy w związku z określonym przekonaniem, w postaci fal elektryczno – magnetycznych „zestroją się” z otaczającym nas światem. Materia kwantowa odzwierciedli więc nowe przekonanie w rzeczywistości. Stworzenie odpowiedniego przekonania może całkowicie zmienić nasze pojęcie o tym, co jest możliwe a co nie i tym samym znacząco zwiększyć nasze możliwości (czego przykładem są liczne sytuacje, w których ludzie używali „nadludzkiej” siły, aby uratować własne lub czyjeś życie). Do stworzenia przekonania, które diametralnie odmieni nasze życie potrzebny jest dobry powód. Tylko wtedy bowiem podświadomy umysł będzie w stanie dokonać stałej zmiany sposobu myślenia. Powód ten może opierać się na logice (czymś, w co uwierzy nasz umysł) lub może pochodzić bezpośrednio z serca (stanowić doświadczenie, którego nie potrafimy wyjaśnić w sposób logiczny, ale które jesteśmy w stanie odczuć – cud).

Zrozumienie sposobu, w jaki działają przekonania daje nam klucz do zrozumienia całego wszechświata. Jest on bowiem sumą doświadczeń, zachowań i myśli wszystkich ludzi, a te z kolei zależą od posiadanych przekonań. Fakt ten jest podstawą funkcjonowania wszystkich religii i wielokrotnie odnaleźć go można w dawnych wierzeniach, współcześnie natomiast został udowodniony przez badania naukowe. Wielcy mistrzowie zamierzchłych czasów posługiwali się odpowiednimi słowami, które miały wywołać określone uczucia, mające stanowić podporę dla wiary, aby w ten sposób wykreować odpowiednie przekonania, przynoszące pozytywne efekty. Słowa te znane są dzisiaj jako modlitwa. Ma ona ogromną moc ponieważ stanowi swoisty kod działania dla podświadomości, wyzwalając moc uzdrawiania i czynienia cudów.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź:
Uzdrawianie wiary. Odrzucając fałszywe przekonania – Gregg Braden

 

Tagged:

LEAVE A RESPONSE

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You Might Also Like